Verfkorf

Verkoopsvoorwaarden voor de Verfschuur-winkel in Boutersem, Roosbeek

Al onze facturen en koopwaren zijn contant betaalbaar aan het adres van de verkoper.
Alle door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan.
Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning
of ingebrekenstelling een intrest van 1,5% per maand opleveren en het bedrag van de factuur
wordt verhoogd met een aangenomen schadeloosstelling van 20%, met een minimum van 65 EUR,
onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Alle klachten dienen ons overgemaakt te worden
per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering. In geval van betwisting zijn enkel de
rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd. Bij laattijdige betaling vervallen automatisch
de toegestane kortingen. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde.
Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn bindend en hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden van onze klanten.

Conditions de vente pour notre magasin à Roosbeek, Boutersem

Toutes nos factures et marchandises sont payables au grand comptant à l'adresse du vendeur.
Toutes les marchandises livrées par nous, restent notre propriété jusqu'au paiement complet par l'acheteur.
Chaque facture impayée à son échéance, portera sans mise en demeure et de plein droit un intérêt de 1,5%
par mois ainsi qu'une augmentation de dédommagement de 20% avec un minimum de 65 EUR,
hors frais de justice. Toutes réclamations doivent être faites endéans les huit jours de la réception.
En cas de contestations, les tribunaux de la circonscription du vendeur sont seuls competents.
En cas de paiement tardifs, les remises accordées seront automatiquement annulées.
Les marchandises, même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire.
Nos clients sont liés à nos conditions de vente qui ont priorité sur leurs conditions d'achat.
Nieuws